سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران ماهان سرور در دیتاسنتر شاتل ارائه می‌شود. تیم فنی ماهان سرور می‌تواند بنا به نوع درخواست شما نیز سرور اختصاصی را راه اندازی نماید. امنیت، سرعت و عملکرد کامل و قوی این سرور اختصاصی توسط ماهان سرور تضمین خواهد شد.
پایداری و آپتایم بالای سرورهای اختصاصی در ایران موجب افزایش روز افزون تقاضای آنها شده است. برای دریافت مشاوره در زمینه خرید سرور اختصاصی می‌توانید همین حالا با کارشناسان پشتیبانی ماهان سرور تماس بگیرید.

پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یک1x XEON E5-2620-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,334,000 سفارش
پلان دو1x XEON E5-2650-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,454,000 سفارش
پلان سه1x XEON E5-2650-v216GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل1,779,000 سفارش
پلان چهار2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR32x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,970,000 سفارش
پلان پنج2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل2,370,000 سفارش
پلان شش2x XEON E5-2650-v264GB DDR33x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل3,049,000 سفارش
پلان هفت2x XEON E5-2650-v264GB DDR32TB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل3,940,000 سفارش
پلان هشت2x XEON E5-2670-v264GB DDR31TB SSD+1TB SATA 1 1TB1Gbpsشاتل4,840,000 سفارش
پلان نه2x XEON E5-2680-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,300,000 سفارش
پلان ده2x XEON E5-2670-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,800,000 سفارش
پلان یازده 2x XEON E5-2680-v4128GB DDR41TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل8,400,000 سفارش
پلان دوازده2x XEON E5-2670-v3256GB DDR42TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1.5TB10Gbpsشاتل9,100,000 سفارش
پلان سیزده2x XEON E5-2683-v4256GB DDR42TB SSD+ 6x900GB SAS 1 5TB20Gbpsشاتل12,850,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یک1x XEON E5-2620-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,334,000 سفارش
پلان دو1x XEON E5-2650-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,454,000 سفارش
پلان سه1x XEON E5-2650-v216GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل1,779,000 سفارش
پلان چهار2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR32x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,970,000 سفارش
پلان پنج2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل2,370,000 سفارش
پلان شش2x XEON E5-2650-v264GB DDR33x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل3,049,000 سفارش
پلان هفت2x XEON E5-2650-v264GB DDR32TB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل3,940,000 سفارش
پلان هشت2x XEON E5-2670-v264GB DDR31TB SSD+1TB SATA 1 1TB1Gbpsشاتل4,840,000 سفارش
پلان نه2x XEON E5-2680-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,300,000 سفارش
پلان ده2x XEON E5-2670-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,800,000 سفارش
پلان یازده 2x XEON E5-2680-v4128GB DDR41TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل8,400,000 سفارش
پلان دوازده2x XEON E5-2670-v3256GB DDR42TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1.5TB10Gbpsشاتل9,100,000 سفارش
پلان سیزده2x XEON E5-2683-v4256GB DDR42TB SSD+ 6x900GB SAS 1 5TB20Gbpsشاتل12,850,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یک1x XEON E5-2620-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,334,000 سفارش
پلان دو1x XEON E5-2650-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,454,000 سفارش
پلان سه1x XEON E5-2650-v216GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل1,779,000 سفارش
پلان چهار2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR32x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,970,000 سفارش
پلان پنج2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل2,370,000 سفارش
پلان شش2x XEON E5-2650-v264GB DDR33x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل3,049,000 سفارش
پلان هفت2x XEON E5-2650-v264GB DDR32TB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل3,940,000 سفارش
پلان هشت2x XEON E5-2670-v264GB DDR31TB SSD+1TB SATA 1 1TB1Gbpsشاتل4,840,000 سفارش
پلان نه2x XEON E5-2680-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,300,000 سفارش
پلان ده2x XEON E5-2670-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,800,000 سفارش
پلان یازده 2x XEON E5-2680-v4128GB DDR41TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل8,400,000 سفارش
پلان دوازده2x XEON E5-2670-v3256GB DDR42TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1.5TB10Gbpsشاتل9,100,000 سفارش
پلان سیزده2x XEON E5-2683-v4256GB DDR42TB SSD+ 6x900GB SAS 1 5TB20Gbpsشاتل12,850,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یک1x XEON E5-2620-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,334,000 سفارش
پلان دو1x XEON E5-2650-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,454,000 سفارش
پلان سه1x XEON E5-2650-v216GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل1,779,000 سفارش
پلان چهار2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR32x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,970,000 سفارش
پلان پنج2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل2,370,000 سفارش
پلان شش2x XEON E5-2650-v264GB DDR33x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل3,049,000 سفارش
پلان هفت2x XEON E5-2650-v264GB DDR32TB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل3,940,000 سفارش
پلان هشت2x XEON E5-2670-v264GB DDR31TB SSD+1TB SATA 1 1TB1Gbpsشاتل4,840,000 سفارش
پلان نه2x XEON E5-2680-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,300,000 سفارش
پلان ده2x XEON E5-2670-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,800,000 سفارش
پلان یازده 2x XEON E5-2680-v4128GB DDR41TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل8,400,000 سفارش
پلان دوازده2x XEON E5-2670-v3256GB DDR42TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1.5TB10Gbpsشاتل9,100,000 سفارش
پلان سیزده2x XEON E5-2683-v4256GB DDR42TB SSD+ 6x900GB SAS 1 5TB20Gbpsشاتل12,850,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یک1x XEON E5-2620-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,334,000 سفارش
پلان دو1x XEON E5-2650-v216GB DDR3900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,454,000 سفارش
پلان سه1x XEON E5-2650-v216GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل1,779,000 سفارش
پلان چهار2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR32x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل1,970,000 سفارش
پلان پنج2x XEON E5-2650-v2 32GB DDR3500GB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل2,370,000 سفارش
پلان شش2x XEON E5-2650-v264GB DDR33x900GB SAS 1 1TB1Gbpsشاتل3,049,000 سفارش
پلان هفت2x XEON E5-2650-v264GB DDR32TB SSD 1 1TB1Gbpsشاتل3,940,000 سفارش
پلان هشت2x XEON E5-2670-v264GB DDR31TB SSD+1TB SATA 1 1TB1Gbpsشاتل4,840,000 سفارش
پلان نه2x XEON E5-2680-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,300,000 سفارش
پلان ده2x XEON E5-2670-v3128GB DDR4500SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل6,800,000 سفارش
پلان یازده 2x XEON E5-2680-v4128GB DDR41TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1TB10Gbpsشاتل8,400,000 سفارش
پلان دوازده2x XEON E5-2670-v3256GB DDR42TB SSD+ 2x900GB SAS 1 1.5TB10Gbpsشاتل9,100,000 سفارش
پلان سیزده2x XEON E5-2683-v4256GB DDR42TB SSD+ 6x900GB SAS 1 5TB20Gbpsشاتل12,850,000 سفارش